linkedin facebook twitter

Adviseur Duurzaamheid (Vervuld)

Bedrijf
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Locatie
Den Haag
Aantal uur
36
Plaatsing
03-01-2022
Solliciteer direct

Voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn we op zoek naar een Adviseur Duurzaamheid. Het is een functie voor 36 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 10-01-2022

Opdracht duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Dat raakt ook het COA. Om die reden heeft het bestuur in oktober 2019 een visie op duurzaamheid voor het COA vastgesteld. Deze visie is: “Het streven naar duurzaamheid is bij het COA een toetssteen van ons handelen. De manier waarop wij asielzoekers opvangen en begeleiden is toekomstbestendig en gericht op het toevoegen van waarde voor mens, milieu en maatschappij” Diverse afdelingen en locaties werken aan duurzaamheid, er gebeurt veel binnen het COA. Het is nodig om hier de overkoepelende koers, zoals opgesteld in de Meerjarenstragetie (MJS) en een gezamenlijke ambitie in te vullen. Niet alleen omdat we dat zelf willen, maar ook omdat samenwerkingspartners als gemeenten daar naar vragen. Bovendien is de verwachting dat er meer wet- en regelgeving aankomt, waaraan we moeten voldoen. Om invulling te geven aan de visie van het COA is eind 2019 een strategie voor duurzame ontwikkeling gemaakt, die vertaald is naar de MJS in 2020.

De strategie richt zich op vier sporen:

1. Organisatie brede ontwikkeling geïnspireerd op de CO2 prestatieladder. De eerste CO2 footprint is opgeleverd en zal jaarlijks gemaakt worden om de voortgang te monitoren

2. Laaghangend fruit plukken op basis van de wensen en draagkracht van de organisatie. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt en de eerste projecten zijn gestart

3. Verbinding met partners en stakeholders gericht op partnerschap en samen optrekken in de duurzaamheidsopgave. Het COA participeert nu ook al in verschillende samenwerkingsverbanden.

4. Een traject te starten om de inhoud van het thema waarde voor mens, milieu en maatschappij nader vorm te geven en dit te vertalen naar doelstellingen en gewenste resultaten. In de Meerjarenstrategie 2020-2025 van

5. Inkoop Van de adviseur wordt verwacht:

- Om het overzicht en de samenhang van de COA-brede inzet op duurzaamheid te bewaken, uitgaande van de visie op duurzaamheid, de duurzaamheidsstrategie en de doelen uit de Meerjarenstrategie

- Als sparringpartner op te treden voor projectleiders of – deelnemers die zich elders in de organisatie bezighouden met duurzaamheid, onder meer om de voortgang in beeld te houden en eventuele stagnatie tijdelijk te signaleren

- Als ambassadeur op te treden binnen het COA voor wat betreft het verankeren van duurzaamheid in reguliere processen en als onderdeel van het portfoliomanagement

- Te investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling (zowel als het gaat om het initiëren als het faciliteren hierin)

- Te participeren in netwerken en expertbijeenkomsten rondom duurzaamheid (bijvoorbeeld binnen de Rijksoverheid of binnen de migratieketen) en daarbij waar nodig of wenselijk ook het bestuur te positioneren en te ondersteunen

- Het maken van een voorstel voor de nadere uitwerking van de toegevoegde waarde voor mens en maatschappij (NB: de focus ligt tot op heden namelijk alleen nog op het element milieu, in de 3-eenheid mens, milieu en maatschappij). Dit in samenwerking met collega’s en stakeholders, waarin zowel de te bereiken doelen als de aanpak op hoofdlijnen is beschreven het maken van een voorstel voor de borging van het thema duurzaamheid in de staande organisatie (vanaf 2022) Kort samengevat wordt van de adviseur een combinatie van rollen verwacht. Ook zal blijken dat verschillende (reeds lopende of net opgestarte) duurzaamheidsprojecten zich in verschillende fasen bevinden en dus allemaal andere aandachtspunten behoeven.

Voorbeelden van trajecten die al lopen zijn:

• De CO2-footprint, waar de afdeling inkoop zich onder meer op richt;

• De routekaart verduurzaming bestaand vastgoed, waar de collega’s van huisvesting de rol als trekker vervullen en waar binnenkort besluitvorming over plaatsvindt.

Wellicht ten overvloede: de adviseur duurzaamheid stuurt zelf geen projecten aan en is nadrukkelijk geen projectleider, want dat gebeurt in de lijn. Hij / zij is wel aanspreekbaar op de voortgang van alle activiteiten in het kader van duurzaamheid,

Gevraagde ervaring en competenties: Een bevlogen adviseur, die zich gemakkelijk op allerlei niveaus binnen een organisatie beweegt en goed is aan het aanbrengen en onderhouden van verbindingen, die vlotte pen heeft, goed is in het bewaken van het overzicht en de samenhang, kennis van en affiniteit heeft met het thema duurzaamheid en ervaring heeft binnen de (semi)publieke sector. Het schrijven van visiestukken en rapportages is net zo belangrijk als het vertalen van ideeën uit de uitvoering naar concrete duurzaamheids initiatieven, die in de Stuurgroep Duurzaamheid aan de orde zullen komen.

Daarnaast:

• Heb je een afgeronde hbo of universitaire opleiding.

• Heb je relevante werkervaring op het gebied van duurzaamheid, stukken schrijven en programmamanagement het COA zijn vijf onderwerpen benoemd om concreet mee aan de slag te gaan:

1. Afval en circulariteit

2. Huisvesting

3. Mobiliteit

4. Verbruik bewoners

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct