linkedin facebook twitter

Projectleider verkoop, renovatie, inrichting en verhuizen (Vervuld)

Bedrijf
Bibliotheek Leidschendam-Voorburg
Locatie
Leidschendam-Voorbrug
Aantal uur
16 tot 24 uur
Plaatsing
08-02-2022
Solliciteer direct

Voor de bibliotheek in Leidschendam-Voorbrug zijn we op zoek naar een Projectleider verkoop, renovatie, inrichting en verhuizing . Het is een functie voor 16 tot 24 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-03-2022

Organisatie

Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling

De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving en de ondersteuning hiervan. Daarnaast verzorgt zij voor haar in- en externe klanten, het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Het team Contractbeheer en Onderhoud van de afdeling FZ beheert, onderhoudt en exploiteert al het gemeentelijk vastgoed. Het betreft gebouwen, sportaccommodaties, verhuur gronden, ligplaatsen, etc. Het cluster kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. De medewerkers van het cluster werken in hoge mate zelfstandig aan de hun toebedeelde dossiers en account. Teamwork en onderlinge vervanging is echter ook vanzelfsprekend.

Opdracht

De Wet stelsel openbare Bibliotheken (Wsob) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale bibliotheekwerk. Dit betreft de beschikbaarheid, omvang en kwaliteit van een fysieke bibliotheekvoorziening die de vijf wettelijke maatschappelijke functies van het bibliotheekwerk vervult. De afgelopen periode is er in opdracht van de raad een intensief participatietraject uitgevoerd over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg. Inwoners hebben een duidelijke richting meegegeven voor een innovatieve, ondernemende en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in onze gemeente; de bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke rol en er is behoefte aan het uitbouwen van de huiskamerkamerfunctie voor iedereen. Daarnaast wordt de bibliotheek als belangrijke voorziening gezien op het gebied van lezen en leren en is er tevens behoefte aan enkele aanpassingen aan de huidige tijd.

De gemeente is op zoek naar een projectleider voor het project voor de verhuizing van de bibliotheek in Leidschendam. De bibliotheek zal gaan verhuizen van Fluitpolderplein (hierna Fpp) 5 naar Fpp 12. Fpp 5 zal worden verkocht en Fpp12 zal worden verbouwd en gemoderniseerd. Voor Fpp 5 is er een geïnteresseerde partij die alleen in de zomervakantie kan verhuizen. Een intentieovereenkomst ligt in concept klaar en de onderhandelingen over de verkoop moeten nog starten. Deze verhuizing staat gepland in de zomer van 2023. De uitkomsten van het grootschalige participatietraject dienen te worden meegenomen.

Gezien de betrokkenheid van veel partijen (intern en extern) en omdat de verkoop en verhuizing onderlinge afhankelijkheden vertonen is behoefte aan coördinatie op het proces. De afhankelijkheden zijn zowel praktisch als financieel van aard.

De opdracht omvat:

  • De opgestelde visie te vertalen in een Programma van eisen in samenwerking met de bibliotheek;
  • Het Programma van eisen verder vertalen en de benodigde aanbestedingen uit gaan voeren;
  • Contracteren van de diverse partijen voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden;
  • Uitvoering van de renovatie en het inrichten van het pand;
  • Procesmatig begeleiden van de verkoop van het pand op Fpp 5.

Wij zoeken een projectleider die de opdracht oppakt conform het projectmatig werken en zorg draagt voor een goed verloop van het proces. Het project heeft een hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact. Je stuurt en organiseert activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers, onder opdracht van een ambtelijk opdrachtgever. Binnen budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en middelen ben je aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. In het bijzonder participatie is een aandachtspunt. Je legt alle relevante informatie die je verzamelt en/of ontwikkelt tijdens de inhuurperiode vast op een zodanige, vooraf afgesproken wijze zodat deze informatie te allen tijde voor iedere interne belanghebbende te vinden is. Voor het eindigen van de nadere overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) draagt je alle (relevante) informatie die je hebt verzameld en/of ontwikkeld over zodat jouw werk zonder onderbreking of oponthoud kan worden voortgezet. Je maakt tijdig afspraken met je opdrachtgever over benodigde maatregelen/acties voor kennisoverdracht en borging van de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast bewaak je het projectbudget

Competenties

  • Verantwoordelijkheid: je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen;
  • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
  • Regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
  • Samenwerken: je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel;
  • Resultaatgerichtheid: je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en bent er actief op gericht om deze te behalen.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct