linkedin facebook twitter

Senior Adviseur / Coördinator Huisvesting IV Midden NL

Bedrijf
Politie
Locatie
Odijk
Aantal uur
36
Plaatsing
23-02-2022
Solliciteer direct

Voor de politie zijn we op zoek naar een Senior Adviseur / Coördinator Huisvesting voor een functie van 12 maanden. Het is een functie voor 36 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 18-04-2022.

Opdracht omschrijving

De IV organisatie is een samenvoeging van diensten ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en IM (Informatiemanagement). Deze zijn onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT middelen en de informatievoorziening – vandaar IV. De IV organisatie zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening - waar nodig 24/7 - en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt zij, in samenwerking met de business, nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 + 800 medewerkers zetten zich in voor deze twee diensten, aangevuld met een flexibele schil.

De staf van de IV organisatie geeft directe ondersteuning aan de dienstleiding (het diensthoofd en plaatsvervangend diensthoofd) en het MT, bij het realiseren van de doelstellingen op diverse terreinen. Hieronder vallen Bestuursondersteuning, Business Control en Bedrijfsvoeringsondersteuning. De taken m.b.t. Bedrijfsvoeringsondersteuning richten zich op het invullen van de behoeftes vanuit de IV organisatie aan ondersteuning vanuit de andere PDC diensten, bijv. op het gebied van Facilitair management.

Doelstelling

De doorontwikkeling van de dienst en de snelle ontwikkelingen in het IT werkveld zelf, leiden ook tot gewijzigde behoeften en eisen aan de bedrijfsvoering van de dienst. Vooral de huisvesting van de dienst ICT vormt een belangrijk en complex aspect in het functioneren van de dienst. In een voortdurend veranderende omgeving waarbij Agile werken heel andere werkplekconcepten afdwingt dan de traditionele werkwijzen, leidt een te statisch aanbod van werkruimten met lange doorlooptijden en contracten, tot knelpunten op de werkvloer.

Er zijn op het gebied van huisvesting veel ontwikkelingen voor IV Midden Nederland die jaar in tijd samenkomen:

 • Einde 2022 worden drie van de huidige panden gesloten,
 • Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met de inhuizing in een nieuw pand. Dit betekent dat er in de loop van het jaar voor grote delen van de IV organisatie schuifplannen moeten worden voorbereid, afgestemd, in besluitvorming gebracht en vervolgens in uitvoering gebracht.
 • Op de langere termijn worden ook twee panden gesloten waar nu nog rekencentra gehuisvest zijn. Dit betekent dat er nu al actie nodig is om het uithuizen en vervolgens sluiten van de rekencentra in die panden op tijd mogelijk te maken.
 • Tevens spelen ook de ontwikkelingen en de implementatie van Anders werken nog mee.

De samenloop van deze ontwikkelingen zorgt voor een piek in de noodzakelijke voorbereiding, afstemming en coördinatie-activiteiten. En het aandachtsgebied vergt specifieke kennis en expertise. Daarvoor is voor de loop van (geschat) 1 jaar een senior adviseur / coördinator huisvesting voor IV Midden Nederland nodig.

Verantwoordelijkheden

Staf IV werkt zoveel mogelijk volgens het principe van zelfsturing. Dat betekent dat je actief deel neemt in de taken en rollen van het team en voor een goed resultaat staat en gaat. Het is van belang dat je vanuit je functie in verbinding bent met de collega's die op de andere aandachtsgebieden werkzaam zijn. De dynamiek in de omgeving van de IV organisatie leidt er soms toe dat je met heel andere klussen aan de slag gaat dan gepland, dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit.

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij een teamspeler is die ook goed zelfstandig en waar mogelijk proactief kan werken. Ervaring met logistieke/facilitaire vraagstukken en de veranderopgaven die zich binnen een grote ambtelijke organisatie voordoen is noodzakelijk. De senior adviseur moet communicatief sterk zijn en zowel goed kunnen overleggen als goed kunnen schrijven. Hij/zij zal (ambtelijke) beslisnotities en memo’s moeten kunnen opstellen.

 • Voert voorkomende taken uit binnen de Staf op het gebied van huisvesting van de dienst ICT. Adviseert aan teamleden, stakeholders en andere betrokkenen.
 • Voert de taken uit inzake de vraagarticulatie Huisvesting, met name in het licht van de geschetste ontwikkelingen op dat vlak
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen de organisatie voor teamoverstijgende vragen en knelpunten (escalaties) op het gebied van de huisvesting van de dienst ICT.
 • Bereidt overleggen en besluitvorming in het MT DICT voor. Neemt deel aan vergaderingen en presentaties, en organiseert deze waar nodig.
 • Voert de regie over alle activiteiten en communicatie in het kader van alle voorkomende operationele, tactische en strategische vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en meer specifiek op het gebied van facilitaire zaken.
 • Waarborgt daarbij de kwaliteit en goede toon (binnen politiek gevoelige context) van de te schrijven rapporten, notities, overige stukken en mondelinge communicatie.

Initieert ook de maatregelen op HR-gebied die gepaard gaan met grootschalige verhuisbewegingen, en is in staat om daar als sparringspartner op te treden.

Taken

Toegevoegde taken op het gebied van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen de dienst ICT en meer specifiek op het gebied van facilitaire zaken waaronder Huisvesting. Vooral huisvesting vormt zoals geschetst een stevig dossier: De complexiteit en omvang van het huisvestingsvraagstuk als geheel maken dat de vraagarticulatie – die in eerste instantie vanuit de gebruikersorganisatie (de aanvrager) moet worden gedaan – veel tijd en aandacht nodig heeft.

Tot deze vraagarticulatie Huisvesting horen in ieder geval de volgend taken

 • Het regisseren en coördineren van alle initiatieven die nodig zijn om
 • de verhuisbewegingen dit jaar in goede banen te leiden. De IV organisatie hecht aan een solide werkomgeving voor haar medewerkers, en wil daarom de verhuisbewegingen solide laten verlopen.
 • De langere termijn doelstellingen te halen m.b.t. het verhuizen / uithuizen van twee panden met een rekencentrumvoorziening;
 • De implementatie van anders werken succesvol te maken;
 • Belangenafweging en prioriteitsstelling tussen eventuele conflicterende verzoeken vanuit de vragende diensten;
 • Beoordeling van eigen mogelijkheden en eventuele samengestelde oplossingen (schuifbewegingen en of uitruil met andere diensten),
 • Besluitvorming voorbereiden en begeleiden binnen de IV organisatie t.a.v. de vraagstelling;
 • Coördinatie van verzoeken en aanspreekpunt voor aanvragers.
 • Escalatiekanaal voor gebruikers;

Geen leidinggevende taken. Wel coördinatietaken over een kleine groep medewerkers die meehelpt in de huisvestingstaken.

Contacten

Intern en extern, contactueel vaardig, (functioneel) netwerker.

Dienstleiding en MT van de IV organisatie zijn de opdrachtgever. In de afstemming spelen relatiemanagers van andere PDC-diensten een belangrijke rol. Ook zijn er contacten met diverse vertegenwoordigers van de sectoren en de kwartieren.

Opleiding

Een afgeronde HBO-opleiding.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur in de afgelopen 5 jaar waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie-inrichting en -ontwikkeling;
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig doorvoeren van blijvende veranderingen in een politiek gevoelige omgeving waarbij cultuur onderdeel van de verandering was;
 • De kandidaat heeft tenminste twee jaar ervaring opgedaan in vergelijkbaar complexe en veelomvattende organisatieveranderingen met een ICT-component;
 • Bij voorkeur werkervaring binnen de overheid.
 • Kennis van of ervaring in de politieorganisatie strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met Agile methodieken is een wens.
 • Ervaring met de begeleiding van de HR-maatregelen bij grootschalige verhuizingen strekt to aanbeveling.

Competenties

Je bent een self-starter en self-organiser, met vermogen en ervaring om te coördineren. Je kunt je eigen weg vinden in een complexe organisatie, en bouwt relaties op basis van vertrouwen. Je bent praktisch en flexibel, maar kan ook goed de hoofdlijn vasthouden.

Daarnaast gelden de volgende algemene competenties:

 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Organisatievermogen;
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct